چهارشنبه 5 آذر 1393  ،  3 صفر 1436  ،  26 November 2014
 جستجو
 
 » قوانین و مقررات-فصل هفتم :امور فرهنگی، آموزشی، ورز

فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 4 فصل 5 فصل 6 ...... فصل 8


ماده 62- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه ،نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان ، آزادگان ، اسراء ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیکترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یکبار اقدام نماید.

ماده 63- به منظور توسعه ، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد ، ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی این عرصه ، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با مسؤولیت رئیس جمهور یا معاون اول وی تشکیل می گردد .

تبصره 1- شرح وظایف ، ترکیب و اختیارات شورای مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزران خواهد رسید .

تبصره 2- دستگاه های اجرای ذی ربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از تشکلها و سازمانهای غیردولتی فرهنگی ، هنری، پژوهشی و ورزشی که در حوزه ایثارگران فعالیت می نمایند حمایتهای مادی و معنوی به عمل آورند .

ماده 64- باتوجه به ضرورت حفظ ، جمع آوری و تمرکز کلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران ، دولت موظف است اقدام لازم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی ف هنری ، تاریخی و علمی مکتوب و غیرمکتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با رعایت اصول طبقه بندی بعمل آورد .

 تبصره 1- در صورت انتظار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است .

تبصره 2- آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط بنیاد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، مرکز اسناد ملی ، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 65- به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودین، اسراء و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و رزمندگان ، به آنان نشان ویژه اعطا خواهد شد. اعطای نشان ویژه به کلیه ایثارگران ، تابع آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که در کارگروهی متشکل از نمایندگان بنیاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حداکثر ظرفت مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . این نشان به غیر از نشان‌های دولتی است که تحت آیین‌نامه مربوط اعطا می‌شود.

ماده 66- بنیاد موظف است به آن دسته از مشمولین این قانون که شأن و منزلت ایثارگری را حفظ نمی‌نمایند براساس آئین‌نامه‌ای که با همکاری بنیاد ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید بخشی از خدمات و امتیازات موضوع این قانون و یا تمام آن را کاهش داده و قطع نماید.

ماده 67- بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (100%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا) ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.

تبصره – تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز ، نوع ، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 68 - بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینه‌های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه‌های آموزش عمومی و سایر برنامه‌های آموزش عالی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود اقدام نماید.

تبصره 1- بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های آنان اقدام نماید.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده از سوی بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 69- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی امور فرهنگی کشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی وهنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرمندانی که در این زمینه فعالیت می کنند بخصوص هنرمندان ایثارگر حمایت نمایند.

تبصره – آئین نامه اجرایی و تعیین میزان تولیدات برنامه های مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همکاری بنیاد حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 70- به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، بنیاد موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت شش ماه آیین‌نامه‌ای را دراین‌خصوص تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 71- وزراتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده (2) این قانون موظفند در اعطای سهمیه های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور ، فرصتهای مطالعاتی و دوره های دکترای تخصصی بیست درصد (20%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد ، جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جابنازان بالای بیست و پنج درصد (25%) اختصاص دهند .

تبصره – کسب حداقل هفتاد درصد (70%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی می باشد . این میزان در خصوص رشته های پزشکی هشتاد درصد (80%) حد نصاب شرایط علمی می باشد .

ماده 72- دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها و قوای سه گانه موظفند بیست درصد (20%) از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آئین نامه ای که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند .

ماده 73- با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانواده های آنان ، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که دارای امکانات تفریحی فرهنگی ، هنری و ورزشی می باشند با در نظر داشتن اصل عزتمندی ، برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (50%) تخفیف در بهره مندی از این تسهیلات در نظر گیرند .
 

دانلود قوانین و مقررات بنیاد شهید و امور ایثارگران
(
برای دریافت روی آیکون مورد نظر کلیک کنید) 
 

آمار مشاهده صفحات آمار مشاهده مدیریتها و معاونتها
 
 
 
 
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.