پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
اداره کل آموزش
دانش آموزان
 
میزان رضایت شما از خدمات الکترونیک سایت ایثار چقدر است؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم