داخلی صفحه کردستان گزارش تصويری
 
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۲
کلمات کليدی: دیدار با خانواده شهدای، روستاهای توابع کامیاران، کردستان
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
دیدار با خانواده شهدای روستاهای توابع کامیاران
کد مطلب: 338412