داخلی صفحه بوشهر خبر
 
مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس خدمات پذیرایی ساختمان های تخت پوشش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۱
*نام مناقصه گزار:
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر
*موضوع مناقصه:
انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش
*مهلت فروش اسناد:
نمایندگان شرکت ها می توانند با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه رسید بانکی پرداخت مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 0100120959001 نزد بانک دی بوشهر از تاریخ چاپ اولین آگهی مناقصه به مدت 7 (هفت) روز کاری 95/1/30 تا پایان وقت اداری تاریخ 7/2/95 برای دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
*میزان سپرده:
مبلغ 400/000/000 ریال می باشد
*آخرین مهلت ارائه پیشنهاد ها:
تا تاریخ 95/2/15
*زمان بازگشایی پیشنهادها:
ساعت 9 (نه) صبح مورخ 95/2/18
*محل بازگشایی:
بوشهر خیابان شهید رئیسعلی دلواری نبش خیابان حافظ جنوبی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر-دفتر مدیرکل
*محل فروش اسناد:
بوشهر خیابان شهید رئیسعلی دلواری نبش خیابان حافظ جنوبی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر-اداره پشتیبانی تلفن تماس: 33320118
توضیح: اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات به ویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.
کد مطلب: 161090