داخلی صفحه ایلام خبر
 
آگهی شرکت درمناقصه یک مرحله ای
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۸
اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام در نظر دارد کار ساختمان اداري بنياد شهيد شهرستان ایوان تا تکمیل آن را از طريق مناقصه به شرح زير به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
الف: نام دستگاه مناقصه گذار:  اداره كل  بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام.
ب : شرح موضوع مناقصه : کار اجرایی ساختمان اداري شهرستان ایوان تا تکمیل آن طبق نقشه و مشخصات ضمیمه مدارك مناقصه.
پ : مهلت شركت در مناقصه : تا هفت روز کاری پس از درج آگهي در روزنامه .
ج : محل خريد اسناد مناقصه : به صورت حضوري در اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام – امور مالي و ذيحسابي به آدرس : ايلام – ميدان كشوري – ابتداي بلوار مدرس صندوق پستي 61191-69319 تلفن 32230302 مي باشد.
ح: ميزا ن سپرده  شركت در مناقصه (طبق آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام)به مبلغ 310.000.000 ریال.
چ : پروژه فوق عمراني بوده  و اجراي آن براساس فهرست بهاء سال 95 و در قالب زیر بنایی سرجمع  مي باشد.
خ:مدت زمان اجرای پیمان 10 ماه شمسی می باشد.
د:  كميسيون مناقصه در رد و يا قبول پيشنهاد ها مختار است.
ذ : هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
ر: تاریخ تحویل پاکات مناقصه تا ده روزکاری پس از درج آگهی مناقصه در روزنامه بوده و محل تحویل پاکات اداره حراست بنیاد شهید استان ایلام می باشد.
ز: شرايط پيمانكار :
  1. دارا بودن حداقل رتبه 5 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنيه .
    داشتن امكانات – ماشين آلات و نيروي انساني متخصص و همچنین داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه.
    ارائه مدارك ثبت شركت (آگهي روزنامه رسمي)و گواهي تائيد صلاحيت ..
    ارائه مدارك دال بر داشتن توان مالي و توان اتمام کار در دوره زمانی تعیین شده .
    ارائه مدارك كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.
رديف نام شهرستان                     موضوع برآورد ريالي محل اجراي پروژه نوع پيمان
1-  ایوان کاراجرایی ساختمان اداري بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ایوان تا تکمیل آن  
6.184.426.165
استان ايلام شهرستان ایوان شهر ایوان نرسیده به ورودی شهر زیر بنایی سرجمع
 
کد مطلب: 165981