داخلی صفحه کردستان خبر
 
شماره تماس کلیه ادارات تابعه بنیادشهیداستان کردستان
شماره تماس کلیه ادارات تابعه بنیادشهیداستان کردستان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۳
شماره تماس کلیه ادارات تابعه بنیادشهیداستان کردستان
 
نام ونشانی مدیرکل ،معاونین وروسای ادارات  شهرستاهای تابعه استان کردستان
  نام ونام خانوادگی  سمت                                                 مستقیم                              نمابر
  رضا نجفی مدیرکل                                                           33161065                    33169704   
عطا الله عبدالهی دهکی  معاون توسعه ومدیریت ومنابع انسانی  33174847
علی قنبر صادقی  معاون تعاون واموراجتماعی                         33175601  
سید جلال زمانی معاون فرهنگی وآموزشی                            33124860                       33124860
محمد احمدی معاون بهداشت ودرمان                                    33171166
رامین فروزی رئیس دفترو روابط عمومی                                  33169704                      33169704
حجت اله علی اصغری  رئیس اداره حراست                            33169705                      33169705
علی مرادی  رئیس بنیادشهرستان سنندج                              33286035                      33286040
لقمان حسنی  رئیس بنیادشهیدشهرستان سقز                      36226424                      36226424
دماوند احسن   رئیس بنیادشهید شهرستان مریوان                   34590846                      34590846
عباسعلی زرین   رئیس بنیادشهیدشهرستان بانه                      34265099                     34265099
حسینعلی پورقره خان   رئیس بنیادشهیدشهرستان بیجار           38224221                      38224221   
محمد صدیق مرادی   رئیس بنیادشهیدشهرستان  دیواندره          38722920                      38722920
جعفرکاوه رئیس بنیادشهیدشهرستان قروه                               35231042                      35231042
حسین رمضانیان رئیس بنیادشهیدشهرستان سروآباد                 34823496                      34823496       
سید مهدی حسین پناهی رئیس بنیادشهیدشهرستان دهگلان    35125468                      35125468        
احمد رضا لطفی  رئیس بنیادشهیدشهرستان کامیاران                35530980                       35530980
کد مطلب: 275281