نشانی و شماره تماس ادارات بنیاد
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۷
 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن فکس
فریبرز نجفی دستنائی
 
مدیرکل 03832221034 03832227604
ایرج مردانی بلداجی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 03832221129 03832221129
رامین نوروزی فرادنبه معاون تعاون و امور اجتماعی 03832221131 03832221131
دکتر رضا درعلی بنی معاون بهداشت و درمان 03832220155 03832220155
فریدون ظفری سرموری معاون فرهنگی و اجتماعی 03832221130 03832221130
فرهاد حامدی شهرکی رئیس دفتر و روابط عمومی 03832221034 03832227604
ابوطالب ریاحی رئیس اداره حراست 03832221123 03832221123
اسماعیل عسگری
 
رئیس بنیاد شهرکرد 03833335200 03833335433
اسماعیل اسماعیلی
 
رئیس بنیاد بن 03833720362 03833720360
علی رحیمی
 
رئیس بنیاد بروجن 03834222033 03834223332
اسماعیل فتاحی
 
رئیس بنیاد فارسان 03833222452 03833222995
علی قنبری
 
رئیس بنیاد اردل 03834342855 03834342855
محمود رحیمی رئیس بنیاد لردگان 03834442030 03834442090
عبدالرحمن عزیزی
 
رئیس بنیاد سامان 03833527586 03833527587
عباس طیب پور
 
رئیس بنیاد کیار 03832624569 03832624570
 
کد مطلب: 275300