قرارداد انجام امور خدمات پذيرايي و نظافت

تاریخ انتشاريکشنبه ۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۹
کد مطلب : ۲۹۴۷۴۸
« قرارداد  انجام امور خدمات پذيرايي و نظافت »
 
براساس مجوز شماره ................. کمیسیون معاملات مورخ ............................. قرارداد زير بين بنياد شهيد و امور ايثارگران با کد اقتصادی شماره­  .............................. و به نمايندگي آقاي ................................. كه بطور اختصار « بنياد » ناميده ميشود به عنوان كارفرما و شركت : ....................... به شماره ثبت : ........................ به تاریخ ثبت : ....................... دارای گواهی تعیین صلاحیت به شماره .......................................... مورخ .......................... به نمايندگي آقای : ................................... فرزند : ............................ به شماره شناسنامه : ......................... تاريخ‌ تولد : ............... صادره : ................................. کد ملی: ..................................... سمت : مدیر عامل کد پستی : ................................... کد اقتصادی : ............................... كه در اين قرارداد « متعهد / متعهدین » ناميده ميشوند بشرح مواد آتي منعقد مي‌گردد.
ماده 1) موضوع قرارداد:
کلیه خدمات پشتیبانی اعم از انجام امور خدمات نظافتي، سرويس‌دهي خدمات پذيرايي و تشريفات آبدارخانه و مهمانسرا، حمل و نقل انجام اقدامات مرتبط با نگهداری فضای سبز و سم پاشی ساختمانهاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان به تعداد 28 نفر به شرح 5 برگ شرح خدمات ضمائم فرم شماره 2 مناقصه شماره 1/98 و نیز سایر اموری که از سوی بنیاد در رابطه با خدمات متعارف پشتیبانی به متعهد محول می گردد.
ماده 2 ) اسناد ومدارك قرارداد:
اسناد و مدارك ضميمه اين قرارداد جزء لاينفك قرارداد بوده كه بشرح ذيل ميباشد.
 1. تصوير اساسنامه متعهد و آگهي روزنامه رسمي مبني بر آخرين تغييرات .
  تصوير شناسنامه و کارت ملی متعهد .
  تصوير گواهي معتبر تعيين صلاحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي متعهد .
  تصوير فرم شماره دو مناقصه 1/98 به انضمام 4 برگ ضمائم آن كه توسط متعهد ممضي و ممهور شده است.
ماده 3) مدت قرارداد:
اجراي قرارداد از تاريخ01/03/98 لغايت 31/02/99 به مدت یکسال شمسی مي باشد.
تبصره :   در صورت نياز بنياد قرارداد تا دو ماه با تمامي شرايط آن قابل تمديد و متعهد ملزم به رعايت و اجراء كامل آن ميباشد.
ماده 4) مبلغ قرارداد:
سقف ريالي قرارداد بابت انجام موضوع ماده يك طي مدت قرارداد  مبلغ ............................................ ريال
(........................................................................................................................) مي‌باشد كه به شرح ذيل محاسبه گرديده است.
 1. براساس هر حوزه كاري ضمائم فرم شماره 2 موضوع ماده يك قرارداد مبلغ ................................................ ريال ماهيانه محاسبه خواهد شد .
  براي هر حوزه كاري به ميزان 60 ساعت اضافه‌كاري محاسبه خواهد شد .
 • توضيح اينكه اضافه‌كار ماهيانه كه خارج از ساعات موظفي صورت مي‌پذيرد با نظر بنياد و به مقدار سقف مجاز تعيين شده مي‌باشد كه قابل پرداخت خواهد بود و مازاد بر آن مورد قبول قرار نمي‌گيرد .
تبصره :
 1. بنیاد مي‌تواند درصورت ضرورت نسبت به تعيين ميزان كار با اعلان به متعهد مبلغ قرارداد را تا 25% كاهش يا افزايش دهد .
  مبلغ قرارداد در طی زمان قرارداد متناسب با افزايش دستمزد اعلام شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نیز آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونی مرتبط با حقوق و مزایای کارگران اصلاح و پرداخت خواهد گردید در هر حال متعهد موظف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی مندرج در قرارداد و افزایشهای قانونی ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح می باشد که در صورت عدم پیش بینی در مفاد قرارداد، با صدور الحاقیه از سوی بنیاد پرداخت خواهد گردید.
ماده 5) نحوه پرداخت:
مبلغ قرارداد ماهیانه با درخواست کتبی متعهد و ارائه صورت وضعیت پس از تایید ناظر قرارداد و کسر کلیه کسورات قانونی محاسبه و پرداخت خواهد شد .
تبصره :
 1. به جهت تضمين حسن انجام كار معادل ده درصد از مبلغ پرداختي ماهيانه كسر مي گردد كه در صورت احراز حسن انجام كار وتائيد مراتب توسط ناظر قرارداد حداقل پس از 45 روز به متعهد مسترد خواهد شد.
  متعهد يك فقره ضمانت نامه بانكي يا ساير تضمين‌هاي قانوني معتبر مندرج در جدول شماره 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/94 هیأت محترم وزیران به مبلغ 10% سقف ريالي قرارداد (مندرج در ماده چهار قرارداد) را بنام بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت تضمين حسن انجام تعهدات خود تحويل بنياد مي نمايد كه پس از اتمام مدت قرارداد (ماده سه) با تائيد ناظر پس از ارائه مفاصاحساب نهایی از سازمان تأمین اجتماعی به متعهد مسترد خواهدشد وچنانچه به هر علتي ناظر قرارداد مراتب حسن انجام تعهدات راتائيد ننمايد بنياد تمام یا قسمتی از وجه تضمينهاي مذكور رابه نفع خود و متناسب با تشخیص خود وصول و ضبط مي‌نمايد .
  وجه مربوط به حقوق و مزايا ، حق‌الزحمه ، پاداش و ساير پرداختي‌هاي قانونی كاركنان متعهد مطابق ليست تنظيمي متعهد به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاء مشترك نماينده بنياد و نماينده متعهد طرف قرارداد افتتاح مي‌گردد ، واريز خواهد شد . پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسور قانوني ليست‌هاي مربوطه شامل ماليات ، بيمه و غيره خواهد بود. در صورت تشخیص و صلاحدید بنیاد امکان منتفی گردیدن افتتاح حساب مشترک وجود دارد.
  مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر صورت وضعیت و وفق قانون پرداخت خواهد گردید.
 
 
ماده 6) تعهدات متعهد:
 1. متعهد می بایست توانایی پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزایا کارکنان به کارگرفته شده خود را داشته باشد و حق الزحمه ماهیانه متعهد براساس ماده 4 قرارداد با ارایه صورتحساب بانک مبنی بر واریز حقوق و حق بیمه پرسنل متعهد محاسبه و پرداخت خواهد شد . حقوق ماهیانه می بایست حدفاصل روز 25 تا سی ام هر ماه شمسی از سوی شرکت در وجه پرسنل پرداخت گردد و بنیاد مجاز خواهد بود در صورت تأخیر در پرداخت حقوق بنا بر تشخیص خود نسبت به اعمال جرائم و کسر از صورت وضعیت شرکت اقدام نماید که شرکت حق هرگونه طرح دعوی را در این خصوص سلب می نماید. عیدی و پاداش الزاماً می بایست در بهمن ماه پرداخت گردد.  
  متعهد تائيد مي‌نمايد كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار ، بيمه‌هاي اجتماعي کامل (بیمه حوادث- بیمه تکمیلی و ...) ، حفاظت فني و هم‌چنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض كاملاً مطلع بوده و طرح طبقه‌بندي مشاغل را درباره كارگران بيش از 50 نفر خود را رعایت و اجرا نمايد ، درهر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق‌الذكر متوجه بنياد نخواهد بود. و كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده متعهد مي‌باشد و بنياد جز در اجراي تبصره يك ماده 13 قانون كار هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت .
  متعهد اقرار مي‌نمايد كه مشمول ممنوعيت موضوع لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء ونمايندگان مجلس وكارمندان دولت در معاملات دولتي وكشوري مصوب 22/10/1337 نمي‌باشد وكليه مسئوليتهاي قانوني را در اين رابطه به عهده ميگيرد همچنين در صورتيكه خلاف آن براي بنياد محرز شد ويا در حين انجام موضوع قرارداد بعلل مختلف مشمول قانون مذكور گردد بنياد حق خواهد داشت قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد.
  متعهد اقرار مي‌نمايد مشمول مصوبه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/83 هيأت محترم وزيران موضوع آيين‌نامه پيش‌گيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص بند هـ ماده 2 و ماده 7 آیین نامه
  فوق الذکر را رعایت نموده و کلیه مسئولیتهای قانونی را در این رابطه به عهده می گیرد  و در صورتی که خلاف آن برای بنیاد محرز گردد و یا در حین انجام موضوع قرارداد به علل مختلف مشمول ماده 1 آیین نامه مذکور گردد بنياد حق خواهد داشت قرارداد را یک طرفه فسخ نماید.
  متعهد حق واگذاري امور محوله را (بصورت كلي يا جزئي اعم از حقيقي يا حقوقي) به ديگري نخواهد داشت. درصورت انجام اين امر حق فسخ قرارداد و اخذ خسارت براي بنياد ايجاد مي‌گردد و بنیاد مي‌تواند نسبت به جايگزيني متعهد ديگري اقدام و متعهد حق اعتراضي ندارد .
  متعهد ضمن اسقاط كليه خيارات خود پذيرفت در صورت عدم ايفاي مطلوب كار وهمچنين در صورت عدم اجراي هريك از مواد وتبصره‌هاي اين قرارداد كه به عهده متعهد ميباشد اين بنياد قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد، بديهي است متعهد خسارات وارده محتمله و متحمله را كه طبق نظر ناظر قرارداد تعيين ميشود جبران خواهد نمود، ضمناً متعهد ملزم به پرداخت خسارات وارده به بنياد در مواردي كه در اثر قصور متعهد قبل يا پس از اتمام كار حادث گردد . نيز بنا به تشخيص ناظر قرارداد خواهد بود و بنياد حق خواهد داشت بدون انجام تشريفات قضائي موضوع قرارداد را بجاي متعهد انجام داده وهزينه‌هاي مربوطه را از محل مطالبات و يا تضمين‌هاي اخذ شده از متعهد به حساب ايشــان (متعهد) پرداخت نمايد، و متناسب آن هزينه‌هاي مديريتي متعهد نيز كسر خواهد شد . در اينصورت هرگونه ادعاهاي متعهد نسبت به اين قبيل پرداختها و همچنين نسبت بــه تشخيص ناظر قرارداد خواه از نظر اساس تخلف وخواه از نظر مبلغ پرداختي بلا اثر خواهد بود.
  افراد مامور نظافت موظفند هر روز صبح طبق زمانبندي تعيين شده و در صورت لزوم برابر نظر ناظر قرارداد بعد از وقت اداري در روزهاي تعطيل بكار نظافت  بپردازند.
  متعهد مي‌بايست كليه تجهیزات و وسايل مورد نياز و همچنين لباس مناسب شامل یک عدد شلوار- 2 عدد پیراهن وکفش، و نیز (لباس تشریفات شامل کت و شلوار و پیراهن) هر شش ماه یکبار با تایید بنیاد برای نيروهاي نظافتچي ، آبدارچی و تشريفات را به هزينه خود تهيه نمايد.
  متعهد تضمين مي‌نمايد كليه نيروهايي را كه جهت انجام امور قرارداد بكار مي‌گمارد از هر نظر قابل اطمينان بوده و با برگ عدم اعتياد، عدم سوء پيشينه گواهي سلامت كتباً به اداره خدمات بنياد معرفي شوند، بديهي است غير از نيروهاي معرفي شده هيچ نيروي ديگري حق ورود به ساختمان را ندارد. در ضمن متعهد مي‌بايست هر شش ماه يكبار نسبت به ارائه كارت بهداشت كليه نيروهاي خود اقدام نمايد.
  مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از انجام كار كه ممكن است براثر انجام تعهدات قرارداد در حين عمليات اجرايي هر حوزه اتفاق افتد به عهده متعهد مي‌باشد.
  متعهد تعهد مي‌نمايد كليه نيروهاي وي داراي كارت شناسائي عكس‌دار و ممهور به مهر شركت باشند و به هنگام ورود به ساختمانها كارت هويت خود را ارائه نموده و در تمام ساعات ارائه خدمات آنرا به سينه خود نصب نمايند.
  متعهد نبايد وسايل و لوازم اختصاص داده شده به ساختمانها را براي انجام كار خود خارج نمايد مگر براي تعمير آنها. (طبق نظر ناظر قرارداد.)
  متعهد ملزم است برای صدور کارت شناسایی و حضور و غیاب کارکنان خود با بنیاد هماهنگی لازم را داشته باشد.
  متعهد موظف است جهت انجام موضوع ماده يك قرارداد از نيروهاي نظافتچي و آبدارچي طبق نظر بنياد استفاده نمايد.
  یک نفر سرپرست با سابقه در امور بهداشتي و اداري از ساعت 30/6 صبح الي 30/14 بعد از ظهر مي‌بايست از طرف متعهد بر حسن اجراي تعهدات نيروهای هر حوزه نظارت و حقوق ناظرین از محل سود شرکت محاسبه و توسط متعهد پرداخت می گردد .
  نيروهاي بكار گمارده شده در امور نظافت و سرويس‌دهي آبدارخانه‌ها توانمند و مطابق با نياز بنياد بطور مستمر از ابتدای شروع ساعات اداری تا یک ساعت پس از اتمام وقت اداری از روز شنبه تا پایان هفته کاری دراختيار بنياد خواهند بود در ضمن در صورت نياز بنياد، متعهد موظف است به تعدادي كه هر هفته نيازهاي بنياد اقتضاء مي‌نمايد براي روزهاي تعطیل و بعد از ساعت اداري نيرو در اختيار واحدهاي مورد نظر بنياد قرار دهد كه اين تعداد مشمول دريافت اضافه‌كاري برابر ماده 4 اين قرارداد مي‌گردند.
  متعهد تعهد مي‌نمايد از نيروهاي بازنشسته و یا کارکنان سایر سازمانها بكارگيري ننموده و هرگونه جا به جایي نيروهاي خدماتي مي‌بايست با تاييد ناظر قرارداد صورت پذيرد.
  متعهد موظف است در صورتيكه هر يك از نيروهاي حوزه‌هاي كاري از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند نيروي جايگزين را تامين و در محل خدمت حاضر نمايد. در غيراينصورت مشمول جرائم (ماده هفت) خواهد شد.
  متعهد مكلف و ملزم است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل نيروهاي خود را كه به تائيد سازمان تامين اجتماعي رسيده است به بنياد ارائه نمايد.
  ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار به عهده متعهد است و متعهد در مقابل دستگاه پاسخگو است .
  متعهد موظف است به رعايت نظام‌هاي جاري دستگاه حفظ اسرار و نكات ايمني است .
  درصورتی که بنیاد متوجه تخلف متعهد در میزان پرداختی به کارکنان خود شود مبلغ کسر شده را از محل سود متعهد به پرسنل پرداخت می نماید .
  متعهد موظف است به کلیه پرسنل خود آموزش حرفه ای با توجه به نوع خدمت و با استفاده از اساتید مجرب حداقل 15 ساعت ارایه نموده و برنامه و مواد آموزشی را به صورت مکتوب به بنیاد ارایه نماید ، تأمین مکان و محل کلاس های آموزشی با بنیاد می باشد . و هزینه های مدرس یا مدرسین و عنداللزوم سایر هزینه های جانبی از قبیل پذیرائی و ... بر عهده متعهد می باشد.
  متعهد می بایستی نسبت به تهیه کلیه وسایل مخصوص به شستشوی دست شوئیها و سرویس های بهداشتی به صورت مجزا اقدام نموده و از وسایل موجود برای شستشوی محیط های فوق ، در سایر قسمتها استفاده ننماید .
  استقرار دستگاه ها و لوازم مورد نیاز مانند پولیشر ، مکنده ، تراکم هوا ، اسکرابر ، فنر ، تی شور و کلیه ملزومات مورد نیاز به تعداد کافی در کلیه ساختمان های مورد قرارداد از طرف متعهد الزامی و متعهد موظف است پس از امضاء قرارداد زیر نظر اداره خدمات عمومی دستگاه های مورد نیاز را در ساختمان ها مستقر نماید .
  شستن کلیه فرشهای موجود ، پتو ، ملحفه ، پرده ها از هر نوع ، شستن مبل و صندلی ها ، نظافت حیاط ، محوطه ها ، پارکینگ ها ، انبارها ، پشت بام و برف روبی آنها به جز ساختمان هایی که دارای سقف شیروانی می باشند به عهده متعهداست که بایستی بدون مطالبه هیچگونه وجهی انجام دهد . شستشوی نمای خارجی کلیه ساختمانهای ستادی با دستگاه کلایمر توسط نیروهای آموزش دیده جزء تعهدات متعهد می باشد .
  حمل و جابه جایی وسایل اداری و غیر اداری در داخل ساختمان های مورد قرارداد و هم چنین خروج آنها به مکانهایی که توسط بنیاد مشخص می گردد و نیز تهیه وسیله نقلیه جهت جابه جایی وسایل بر عهده متعهد می باشد .
  متعهد موظف است کلیه لوازم مصرفی و مواد شوینده و پاک کننده و همچنین مایع ظرفشویی ، دست شویی را با هزینه خود تهیه نماید و نظافت محل های مورد قرارداد را در حد استاندارد و ایده آل نگه دارد .
  متعهد ملزم است از مواد مصرفی و نوع جنس به مقدار لازم با تایید ناظر قرارداد به شرح ذیل دارای پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، تاریخ تولید و تاریخ انقضا باشد استفاده نماید :
الف )    مواد شوینده دستشویی با مارک گلرنگ ، اوه و سیو
ب )     مواد شوینده ظرفشویی با مارک گلی ، تاژ ، پریل و سیو
ج )      پودرها با مارک برف ، دریا ، تاژ و سپید
د )       کفشوی با مارک ارس ، گلرنگ ، من و رافونه
هـ )     شیشه شور با مارک من ، گلرنگ و رافونه
و )       کیسه زباله باید از جنس مواد غیر بازیافتی و از شرکتهای معتبر و دارای استاندارد ترجیحاً با مارک پنگوئن باشد .
 1. تأمین جامایعی ظرفشوی و دستشویی سطل زباله معمولی بزرگ و کوچک پدال دار به عهده متعهد بوده و می بایست به طور دائم مایع را پر نماید .
  کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز از قبیل سمپاشی ، هرس کاری ، آبیاری ، خرید کود و دادن کود و ... و تهیه لوازم و ابزار مورد نیاز برای باغبانی برعهده متعهد می باشد .
  متعهد موظف است لوازم ایمنی مانند دستکش ، ماسک ، چکمه ، کفش های ایمنی و غیره در صورت لزوم به تعداد لازم و کافی در اختیار کارکنان خود قرار دهد و آموزش های لازم جهت بکارگیری اجباری وسایل مذکور را به آنها ارایه نماید . همچنین کفش به تعداد کلیه افراد موضوع قرارداد منطبق با تشخیص بنیاد، می بایست از سوی متعهد تهیه گردد.
  لباس فرم کارکنان متعهد بایستی به گونه ای باشد که علاوه بر حفظ پاکیزگی و مرتب بودن ، رعایت شئونات اسلامی و اداری نیز در آن لحاظ گردد .
  کلیه کارکنان به کار گرفته شده توسط متعهد اعم از کارشناس ، نماینده تام الاختیار سرپرستان و ... تمام وقت بوده و متعهد بایستی حسن اخلاق و رفتار آنها را تضمین نماید و در صورت عدم رضایت بنیاد نسبت به عملکرد هر کدام ، متعهد موظف است ظرف 48 ساعت نسبت به تعویض وی با فرد مناسب اقدام نماید .
  متعهد موظف است کلیه موازین و استانداردهای بهداشتی را رعایت نماید . کلیه اصول و موازین یاد شده توسط ناظر بنیاد کنترل می گردد و در صورت تخلف از هر یک از موارد فوق نسبت به در نظر گرفتن جریمه ای به تشخیص خود اقدام می نماید ، بدون آنکه احتیاج به اقامه دلیل باشد .
  متعهد موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب جهت ثبت و کنترل ورود و خروج کارکنان خود به ساختمان های ستاد و تابعه اقدام نماید و میزان اضافه کار کارکنان خود را محاسبه و پرداخت کند .
  هرگونه خسارتی که از طرف کارگران متعهد متوجه ساختمان ، تأسیسات و لوازم اداری گردد متعهد ملزم به جبران آن بوده و بنیاد حق دارد که خسارات مورد نظر را طبق تشخیص خود از مبلغ ماهیانه قرارداد کسر نماید .
  متعهد موظف به تخصیص دو وعده بن ارزاق (شامل برنج، روغن، مرغ و شکر) به پرسنل طرف قرارداد در طول مدت قرارداد می باشد ارزش ریالی هر مرحله از این بن های ارزاق می بایست 000/000/4 ریال (مجموعاً در دو مرحله به میزان 000/000/8 ریال) بوده و متعهد با جلب نظر بنیاد می تواند نسبت به افزایش یا کاهش نوع اقلام مد نظر در بن منوط به عدم کاهش ارزش ریالی آنها اقدام نماید. بن مرحله اول در ماه مبارک رمضان و مرحله دوم در بهمن ماه می بایست تحویل گردد. (در صورت صلاحدید بنیاد و صدور مجوزهای لازم این منابع بصورت نقدی قابل پرداخت می باشد).
  متعهد موظف به پرداخت دو مرحله کارت هدیه غیر نقدی در سالروز گرامیداشت مقام شهید (22 اسفند) به میزان 000/000/2 ریال و روز جهانی کار و کارگر (در اردیبهشت ماه) به میزان 000/000/1 ریال در وجه پرسنل طرف قرارداد می باشد.
  متعهد موظف به پوشش کامل پرسنل تحت قرارداد خود از نظر بیمه عمر، بیمه تکمیلی حادثه و حوادث غیر مترقبه بوده و ظرف حداکثر یکماه از تاریخ انعقاد قرارداد بیمه نامه های صادره می بایست به بنیاد ارائه گردد. به هر حال قصور متعهد از انجام این بند، مانع انجام تکالیف خویش در جبران ضرر و زیان وارده به طرف قرارداد و عائله تحت تکفل و نیز خسارات احتمالی به بنیاد نخواهد بود. همچنین متعهد می بایست نسبت به تهیه و صدور بیمه مسئولیت مدنی نسبت به موضوع قرارداد و پرسنل طرف قرارداد و له بنیاد مطابق قانون مسئولیت مدنی و آیین نامه و ضوابط مربوطه اقدام و به بنیاد ارایه نماید.
  متعهد موظف به تهیه فرمهای لازم جهت استفاده نیروهای شرکتی داخل سازمان برای مأموریت برون شهری- درون شهری شامل (مرخصی روزانه- مرخصی ساعتی- مأموریت ساعتی- روزانه- نامه نگاری) از فرم مخصوص شرکت استفاده نمایند.
  شرکت موظف به پرداخت کلیه حقوق و مزایا و الزامات مندرج در قرارداد و آنالیز قیمت در موعد مقرر قانونی می باشد و بنیاد در صورت عدم انجام موارد از سوی شرکت، حقوق و مزایای متعلقه را از محل تضامین شرکت کسر و در وجه شاغلین پرداخت خواهد نمود و شرکت حق طرح هرگونه دعوی و ادعا را در این زمینه از خود سلب می نماید.
  آنالیز حائزین رتبه های اول تا سوم برای راستی آزمائی و تطبیق با قوانین و مقررات به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان. ارسال و ممیز مالیاتی حوزه قرارداد ارسال می گردد که در صورت تایید صحت آنالیز قرارداد منعقد و در غیر اینصورت احراز رتبه کان لم یکن تلقی می گردد. و خسارات وارده ناشی از عدم صحت آنالیز بنابر تشخیص بنیاد رأساً از محل تضامین اخذ خواهد گردید.
 
 
 
 
 
ماده 7 ) سایر شرائط :
 1. بنیاد مي‌تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمي در خدمات موضوع قرارداد با توافق متعهد اجازه استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به شركت طرف قرارداد اعطاء نمايد .
  بنیاد متعهد است براي فسخ قرارداد حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به متعهد اطلاع دهد .
  بنياد نيروهاي متعهد را به برای مراحل گزينش به هسته گزينش خود معرفي مي‌نمايد و در صورت عدم تائيد صلاحيت نيروهاي هر حوزه ياد شده متعهد ملزم به جايگزين نمودن نيروي جديدي در عوض نيروي رد صلاحيت شده پس از طي مراحل گزينشي خواهد بود.
  هرگونه تغيير در وضعيت متعهد طرف قرارداد بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به بنیاد اعلام گردد .
  در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه‌حساب قانوني كاركنان به عهده متعهد طرف قرارداد مي‌باشد .
  چنانچه بنیاد بنا به ضرورت ملزم به جابجایی واحدهای خود از ساختمان به ساختمان دیگر باشد متعهد موظف خواهد بود بدن هیچ گونه شرطی نسبت به جابه جایی پرسنل و تجهیزات لازم و استقرار آنها در محل جدید اقدام و ارایه سرویس نماید .
ماده 8 ) تاخير و ديركرد:
چنانچه متعهد در مهلت مقرر تعهدات خود را به انجام نرساند نسبت به هر روز تاخير در عدم انجام مطلوب امور برابر نظر ناظر قرارداد و تائيد مديركل پشتيباني ضمن كسر اجرت امور انجام نشده از پرداختي ماهيانه تا 10درصد مبلغ آن امور به عنوان جريمه كسر نمايد.و در صورت تكرار بنياد مجاز است تا 20% مبلغ جريمه را افزايش دهد و اين جريمه بدل از اصل تعهد نبوده و پرداخت آن لطمه‌اي به اصل قرارداد وارد نمي‌سازد و متعهد را از انجام تعهداتش بري نمي‌كند و در پايان يك ماه از تأخير ، بنياد حق خواهد داشت ضمن فسخ ، قرارداد را به حساب متعهد و يا به هر طريق ديگر كه صلاح بداند رأساً اجراء نمايد .
تبصره :   موارد اضطراري با تائيد ناظر از قاعده فوق مستثني است.
ماده 9 )
متعهد اقرار نمود از مشخصات و نحوه كار و همچنين محل انجام آن و نيز كليه مفاد قرارداد اطلاع كامل دارد.
ماده 10 ) نحوه حل اختلاف:
درصورت بروز اختلاف در اجراي مفاد قرارداد و يا اختلاف در تفسير و تعبير هر يك از مواد و تبصره‌هاي اين قرارداد متعهد ملزم به انجام تعهدات خود بوده و ضروري است مراتب اختلاف طي جلسه‌اي توسط نمايندگان معرفي شده طرفين برطرف گردد و چنانچه نتيجه مطلوب حاصل نگردد مراتب از طريق مراجعه به محاكم قضائي حل و فصل خواهد شد بدون اينكه مراجعه به محاكم مذكور مانع از اجراي تعهدات متعهد مي‌گردد .
 
 
ماده 11)  نحوه تأمين مواد و مصالح موضوع قرارداد:
تهيه و تأمين كليه وسايل و مواد مصرفي جهت نظافت عمومي به عهده متعهد مي‌باشد .
ماده 12)  ناظر قرارداد:
            برادر .............................................................................. ازطرف بنياد بعنوان ناظر قرارداد تعيين ميگردد و بنیاد در تمامی مراحل حق عزل وی و نصب و یا ضم ناظر جدید را خواهد داشت ، بدیهی است ناظر بر كليه مراحل اجرائي كار و تعهدات قانوني متعهد و نيروهاي متبوع آن نظارت داشته و هر نوع پرداختي منوط به تائيد ناظرقراداد مي‌باشد.
ماده 13)  اقامتگاه قانونی :
اقامتگاه طرفين قرارداد همان جاي است كه در متن قرارداد ذكر شده است . درصورتيكه يكي از طرفين محل قانوني خود را تغيير دهد مي‌بايست نشاني جديد خود را حداكثر يك هفته قبل از تغيير به طرف ديگر اطلاع بدهد تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي‌شود و دريافت شده تلقي مي‌گردد .
نشانی بنیاد : ........................................................................................................................................................................................
تلفن : ....................................................................... کدپستی: .......................................................................
نشانی متعهد : ........................................................................................................................................................................................
اين قرارداد مشتمل بر 13 ماده و 7 تبصره و در 7 نسخه تنظيم و همه آنها در حكم واحد است.
 
 
نام و نام خانوادگي : ..........................................     
سمت : ناظر قرارداد    
مهر و امضاء
نام و نام خانوادگي : ........................................    
سمت : صاحبان امضاء مجاز     
مهر و امضاء
نام و نام خانوادگي : ....................................       
سمت : ........................................       
مهر و امضاء
نام و نام خانوادگي : ...................................     
سمت : ......................................    
مهر و امضاء