تجلیل از بسیجیان نمونه استان آذربایجان شرقی

تاریخ انتشارسه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۲
کد مطلب : ۳۵۹۳۳۹
در همایش سراسری پیروان ولایت و تجلیل از خادمان شاهد وایثارگر بسیجی بنیاد شهید وامور ایثارگران استان همزمان با سراسر کشور ، از بسیجیان نمونه بنیاد آذربایجان شرقی تجلیل و تکریم شد
 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

 • تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

  تجلیل از بسیجیان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی