آگهی مناقصه عمومی شماره 98/1

تاریخ انتشاريکشنبه ۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۴
کد مطلب : ۲۹۴۷۲۸
آگهی مناقصه عمومی شماره 98/1 امور خدماتی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران سیستان وبلوچستان
       
            آگهی مناقصه عمومی شماره 98/1
 
 
« نوبت سوم»
 
 
 
 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد انجام امور خدماتی و پذیرایی ساختمانهای اداری استان و شهرستانهای تابعه خود را در سال 98 از طریق مناقصه به شرکتهایی که دارای سابقه مفید و تائیدیه صلاحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی و همچنین عضو سامانه ستاد تدارکات الکترونیک کشور می باشند واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت 22/03/98 به سامانه مذکور مراجعه و تا پایان وقت اداری 01/04/98 پیشنهاد خود را در مقابل اخذ رسید از محل حراست این اداره کل تحویل نمایند. تاریخ جلسه مناقصه (بازگشایی پاکت ها) روز یک شنبه مورخ 2/04/98 ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس اداره کل خواهد بود. ضمناً سپرده شرکت در مناقصه مذکور 000/000/720 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی می باشد. شماره فراخوان مناقصه 1/98 در سامانه ستاد تدارکات الکترونیک - 2098005473000003می باشد.
 
آدرس اینترنتی سایت ستاد ایران: setadiran.ir