آگهی ارزیابی کیفی

تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۴
کد مطلب : ۱۱۷۶۷۲
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان " زنجان " در نظر دارد دراجرای ماده 7 آئین نامه بند ج از ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ، جهت اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی باقیمانده در پروژه مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران زنجان ، نسبت به ارزیابی کیفی شرکت های واجد شرایط اقدام و طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید .

1- نام اداره کل مناقصه گزار : اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان زنجان

2- شرح مختصر موضوع مناقصه : واگذاری اجرای کلیه عملیات باقیمانده در پروژه مجتمع فرهنگی , توانبخشی ایثارگران استان به متراژ تقریبی 10500 متربع در شهرستان زنجان

3- مهلت و محل دریافت استعلامات ارزیابی : جهت دریافت اسناد می بایست به صورت حضوری از تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 94 لغایت پایان ساعت اداری روز 27 اردیبهشت ماه سال 1394
به محل : زنجان – مجتمع ادارات – جنب برق منطقه ای زنجان – اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان شماره تلفن : 412890 33– 024 مراجعه نمایند

4- شرایط پیمانکار : دارای رتبه حداقل 4 ابنیه و 4 تاسیسات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

5- مهلت و محل تحویل و عودت اسناد تکمیل شده ارزیابی : جهت عودت اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر تا پایان ساعت اداری روز 11 خرداد ماه سال 1394
به محل : زنجان – مجتمع ادارات – جنب برق منطقه ای زنجان – اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان به شماره تلفن : 412890 33– 024 مراجعه نمایند .

6- مشاور طرح : شرکت مهندسین مشاور پیوند بافتسایر توضیحات تماما در اسناد ارزیابی درج گردیده است .


اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان زنجان