جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه ساختمان الحاقی بنیاد شهید استان بوشهر برگزار شد

تاریخ انتشارسه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۱
کد مطلب : ۱۲۴۵۱۶
جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه ساختمان الحاقی بنیاد شهید استان بوشهر روز دوشنبه یکم تیرماه سال جاری با حضور اعضای کمیسیون مناقصات و شرکت کنندگان در این مناقصه برگزار شد.
جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه ساختمان الحاقی بنیاد شهید استان بوشهر برگزار شد
به گزارش « ایثار بوشهر »، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید استان بوشهر با اعلام مطلب بالا گفت: مناقصه اجرای ساختمان الحاقی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان بوشهر به متراژ 740 متر مربع در سه طبقه با برآورد مبلغ 135/368/606/12 ریال در دفتر مدیر کل برگزار گردید.
وی افزود: از بین 6 شرکت خریدار اسناد مناقصه، 5 شرکت در مناقصه مذکور شرکت نمودند که پس از بازگشایی پاکت های شرکت کنندگان در مناقصه به دلیل بالا بودن نرخ پیشنهادی با تصمیم اعضای کمیسیون مناقصات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر مقرر گردید اسناد یکی از شرکت ها که با پلوس 59/10% قیمت بهتری پیشنهاد داده بود به کمیته فنی و بازرگانی جهت بررسی اعلام نظر نهایی ارجاع گردد.
 
آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول )
اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان بوشهر
------------------------------------------------------------------------------------------
اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه  ساختمان الحاقی اداره کل خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید .
1 - نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان بوشهر
2 -شرح مختصر موضوع مناقصه : اجرای ساختمان الحاقی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان بوشهر به متراژ 740 متر مربع در سه طبقه با برآورد 135/368/606/12 ریال
3 -مهلت خرید اسناد : به مدت دو روزکاری در مورخ 16/3/94 و 17/3/94 با ارائه فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به حساب 0100120959001 نزد بانک دی به نام اداره کل بنیادشهید وامور ایثارگران استان بوشهر
4 - محل خرید اسناد مناقصه : اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان بوشهر واقع در بلوار شهید رئیسعلی دلواری .
5 - شرایط پیمانکار : دارای حداقل رتبه 5 ابنیه ثبت در سامانه ساجات و گواهی ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
6 - میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 55000000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه مناقصه گزار یا واریز نقدی به حساب 0100120959001 بانک دی به نام اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان بوشهر
7 -تحویل اسناد : از تاریخ 18/3/94 تا پایان ساعت کاری اداری مورخ 31/3/94 (بازگشایی 1/4/94)