شماره تلفن های ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

تاریخ انتشارشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۸
کد مطلب : ۱۳۲۱۳۹
                نام شهرستان                  شماره تلفن                        فاکس
                اداره کل            33412863-65               33412892        
آدرس: جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب برق منطقه ای زنجان
           شهرستان زنجان              4-33327000               33329033
آدرس: خیابان شهدا جنب فرمانداری سابق
             شهرستان ابهر     35270100 - 35223099               35278080
آدرس: جاده ترانزیت ساختمان بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان ابهر
          شهرستان خدابنده              6-34222685               34224871
آدرس: میدان شهدا خیابان شهید صدوقی بنیادشهید و امورایثارگران شهرستان خدابنده
           شهرستان خرمدره                 35532229               35531999
آدرس: میدان معلم خیابان معلم مجتمع ادارات بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان خرمدره
            شهرستان طارم                 32822356               32822356
آدرس: آببر خیابان امام
         شهرستان ماهنشان                36222257              36223050
آدرس: مجتمع ادارات ساختمان بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان ماهنشان