انجام امورخدمات نظافتی وسرویس و...

تاریخ انتشاريکشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب : ۱۵۹۵۴۳
                                     آگهی مناقصه عمومی1/95          نوبت اول
نام مناقصه گذار:
اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان گیلان
موضوع مناقصه:
انجام امورخدمات نظافتی وسرویس وخدمات پذیرایی ساختمان اداری ستاد استان و16شهرستان تحت پوشش بنیاد شهید وامورایثارگران گیلان
مهلت دریافت اسناد:
نمایندگان شرکتها می توانند بادردست داشتن معرفی نامه ازتاریخ چاپ آگهی نوبت اول (23/01/1395به مدت روز  7 برای دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
محل دریافت اسناد:
گیلان –رشت- بلوارشهید انصاری –روبروی پارک ملت جنب آتش نشانی-اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران –اداره پشتیبانی –تلفن 33113295-013
میزان سپرده شرکت درمناقصه:
مبلغ 000/000/520ریال می باشد
اسناد ومدارک ارایه شده طبق ضوابط ومقررات قانونی برگزاری مناقصات وآیین نامه های مربوطه ونیزضوابط داخلی بنیاد بررسی وازشرکتهایی که حایزشرایط باشند برای بازگشایی پاکت (ج) پیشنهاد قیمت دعوت بعمل می آید
وبابرنده مناقصه قرارداد منعقد خواهدشد.
آدرس: رشت، بلوار شهید انصاری، روبروی پارک ملت، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثاگران
کد پستی: 4163917543  آدرس وب سایت :www.isaar.ir
                                                                                                                کمیسیون معاملات