«آگهی مناقصه عمومی» (دو مرحله ای ) نوبت دوم

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۵
کد مطلب : ۲۴۴۳۵۲
نام مناقصه گذار: بنیادشهید وامورایثارگران –اداره کل شهرستانهای استان تهران
موضوع میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره مناقصه
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امورخدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان های استان تهران 450/000/000 97/1
 
مهلت در یافت اسناد :
 نمایندگان شرکت ها می تواند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول از تاریخ 5/2/1397 الی 15/2/1397 به مدت ده روز برای دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند .
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 13/2/97 (تا پایان وقت اداری مورخ 23/2/97 به آدرس ذیل مراجعه شود.
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب در روز سه شنبه 25/2/1397 ساعت 9 صبح آدرس ذیل (کمیته فنی بازرگانی)
4- زمان بازگشایی پاکت های ج در روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 ساعت 10 صبح در آدرس ذیل:
محل دریافت اسناد و تحویل بازگشایی: تهران-اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان های استان تهان خ شهید رجایی نرسیده به بزرگراه آزادگان پ 61 تلفن : 55000122 و 54132311-021
اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات به ویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.
هزینه چاپ دو نوبت |آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.