آگهی مزایده عمومی شماره 10/97وشماره مزایده مرجع 200975440000001

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۴
کد مطلب : ۲۴۴۳۵۴
اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستانهای استان تهران در نظر دارد یک فقره از املاک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir)به فروش برساند .لذا علاقمندان می توانند به مدت 15روز از تاریخ درج این آگهی جهت بازدید از ملک یاد شده مراجعه نمایند.
 
                       
 
 شهرستان     آدرس ملک  پلاک       ثبتی  مساحت      عرصه       طبق   سندمالکیت  مساحت    اعیانی      (حدودا) نوع کاربری     قیمت پایه         کارشناسی        (به ریال)         میزان         سپرده      (به ریال)
    دماوند گیلاوند خ نه دی(خیابان سپاه)کوچه شهیدعربی(کوچه دوم )پلاک 20بنیاد شهیدوامورایثارگران  
 
 71/1401
 
 
     500   298  مسکونی
 
6/300/000/000
      ریال

315/000/000
     ریال  
                                                                                                                                     


1-متقاضیان می توانند اسناد وشرایط مزایده را از تاریخ 3/2/1397تا پایان وقت اداری مورخ 22/2/1397با مراجعه سامانه ستاد ایران دریافت نمایند.
2-مهلت ارائه پیشنهاد قیمت ازتاریخ 11/2/1397تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22/2/1397در سامانه ستاد ایران خواهد بود.
3-زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهاد قیمت راس ساعت 11صبح روز دوشنبه مورخ 24/2/1397در محل ستاد اداره کل خواهد بود.
4-هزینه آگهی روزنامه وکارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
*کلیه مراحل مزایده اعم از ثبت نام ودریافت اسناد واریز وجه سپرده ،پیشنهاد قیمت وبازگشائی قیمت های پیشنهادی در بستر سامانه الکترونیکی دولت (setadiran.ir) صورت خواهد پذیرفت .در صورت لزوم با شماره 41934تماس حاصل نمایید.
*آدرس محل برگزاری مزایده : تهران خیابان شهید رجائی نرسیده به بزرگراه آزادگان جنب مسجد ولی اله اعظم (عج)پلاک 61دفتر معاونت توسعه خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 55000122-021و54132311-021تماس حاصل نمائید.