مناقصه عمومی انجام امور خدمات نظافتی، سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان‌های بنیاد

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۵
کد مطلب : ۲۴۴۸۷۷


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول
 
نام مناقصه گزار: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی
موضوع مناقصه: 
موضوع میزان سپرده شرکت در
مناقصه به ریال
شماره مناقصه
انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی 1/000/000/000 97/1
مهلت دریافت اسناد:
شرکت متقاضی جهت حضور در مناقصه از تاریخ چاپ اول آگهی نوبت اول (97/2/16) به مدت هشت روز کاری تا تاریخ 97/2/23 برای دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند.

آدرس و تلفن مناقصه گزار: 
آدرس و تلفن: مشهد، بلوار مدرس، جنب مدرس 12 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی (طبقه دوم اداره پشتیبانی اتاق 225) آقای نوری تلفن تماس: 33130201-051
اسناد و مدارک ارایه شده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوط و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد
 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی