آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای

تاریخ انتشارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۷
کد مطلب : ۲۴۷۲۰۱
آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای
نام مناقصه گذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

موضوع مناقصه:
 
موضوع میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره منقصه
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمانهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان 300/000/000 97/1
 مهلت دریافت اسناد:
نمایندگان شرکتها می توانند از تاریخ انتشار  آگهی (97/3/1) تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ( 97/3/8) از طریق سامانه ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد اقدام  نمایند .
محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ستاد ایران  به ادرس (www.setadiran.ir  )
مهلت تکمیل و ارائه اسناد و قیمت پیشنهادی:  تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ  97/3/19 می باشد
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قیمت پیشنهادی : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ  97/3/20 می باشد .
اسناد و مدارک ارایه شده طبق ظوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های  مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.