برگزاری ادامه دوره های جانشین پروری به صورت وب کنفرانس

برگزاری ادامه دوره های جانشین پروری به صورت وب کنفرانس
تاریخ انتشارسه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۰
کد مطلب : ۲۶۸۶۰۱
برابر مصوبات صورتجلسه شماره ۱۳ تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ شوراي راهبري توسعه مديريت و باعنايت به نامه شماره ۴۰۰۱/۴/۲۴۰۰ تاريخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ مبني بر توانمندسازي و ارتقاي سطح دانش و مهارت مديران سازمان و دستور معاون محترم توسعه مديريت و منابع درخصوص ادامه دوره‌هاي جانشين پروري، مقرر شد دوره هاي جانشين پروري تكميلي در پاييز و زمستان سال جاري به صورت وب کنفرانس برگزار گردد.