آگهی مناقصه عمومی

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۷
کد مطلب : ۲۹۲۱۵۳
آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافتی 98/م ن/2
آگهی مناقصه عمومی
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی در نظر دارد امور خدماتی، نظافتی  خود را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.Setadiran.ir ) وبا شماره مناقصه (۲۰۹۸۰۰۵۱۹۷۰۰۰۰۰۳) به صورت الکترونیکی به اطلاع عمومی برساند.

تاریخ انتشار: (روز یکشنبه مورخ19/03/98)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: (ازساعت08.00 صبح روز یکشنبه مورخ 19/03/98 لغایت ساعت 19.00 روز چهارشنبه مورخ 22/03/98) از طریق سامانه ستاد.
مهلت ارسال پیشنهاد: (از ساعت 08.00 روز پنجشنبه مورخ 23/03/98 لغایت ساعت 14.00 روز یکشنبه مورخ 02/04/98)
تاریخ بازگشایی: ( ساعت 10.00روز دوشنبه مورخ  03/04/98) درمحل سالن اجتماعات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی-  تاریخ اعلام به برنده: (روزسه شنبه مورخ 04/04/98).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های : 36598399-041  36598433 -041اداره پشتیبانی و مهندسی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تماس حاصل فرمائید.
 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه  )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
کلیه اطلاعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه شرکت در مناقصه در برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
علاقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir )بخش"ثبت نام/پروفایل مناقصه گر ” موجود است.
اتمام پیام