آگهی مزایده اجاره استخر شاهد شماره 98/1

تاریخ انتشارسه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۰
کد مطلب : ۳۰۴۹۰۲
آگهی مزایده اجاره استخر شاهد شماره 98/1
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد اجاره استخر شاهد را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، به شرح جدول ذیل و با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1398/06/04 ساعت 12 مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/06/04 تا 1398/06/09 ساعت 14
تاریخ بازدید مورد مزایده: 1398/06/10 تا 1398/06/21 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/06/23 ساعت 14
زمان بازگشایی: 1398/06/24 ساعت 10 صبح زمان اعلام به برنده: 1398/06/25