آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول )مجتمع ایثار

تاریخ انتشاريکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۶
کد مطلب : ۳۲۸۸۱۳
آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول ) مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از املاک مجتمع ایثار
آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول )مجتمع ایثار
به گزارش ایثار واحد"استان مرکزی"، آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول )مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از اماکن ذیل الذکر: 
نام و نشانی مزایده گذار: مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی به نشانی: اراک - خیابان هپکو - خیابان نواب - روبروی اداره کل پست
®موضوع مزایده :
عبارت است از واگذاری جهت بهره برداری (اجاره) از املاک زیر به صورت مجزا به آدرس : اراک - خیابان هپکو - خیابان نواب - روبروی اداره کل پست استان- مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار
1 مجموعه ورزشی شامل استخر و سالن توپی
2 مجموعه رفاهی شامل هتلینگ(27 سوئیت)-آشپزخانه و رستوران
3 مجموعه ساختمان درمانی
 

*نوع و مبلغ تضمین شرکت درمزایده به تفکیک ارقام ذیل:
1-مجموعه ورزشی : 270/000/000دویست و هفتادمیلیون ریال
2-مجموعه رفاهی : 320/000/000 سیصد و بیست میلیون ریال
3-مجموعه ساختمان درمانی:160/000/000یکصدوشصت میلیون ریال
×مبالغ فوق بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و با رسید واریز نقدی به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دی شعبه خیابان امام به نام مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی استان مرکزی می باشد.  
×مهلت و محل دریافت اسناد مزایده از ساعت 8/00 چهارشنبه مورخ 98/11/23 لغایت 15/00 روز چهارشنبه مورخ 98/11/30
آدرس : خیابان هپکو ، خیابان نواب روبروی اداره کل پست استان مرکزی مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار
×مهلت و محل تسلیم پیشنهادات : تا ساعت 15/00 روز سه شنبه مورخ 98/12/13به آدرس فوق الذکر
×تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت های پیشنهادی : ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/12/15 به آدرس فوق دفتر مدیریت مجتمع
شماره تماس مؤسسه : 33688091-086 همراه : 09394851839