آگهی مزایده بهره برداری از "مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی "

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۶
کد مطلب : ۳۳۰۳۱۰
آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوم ) جهت بهره برداری (اجاره) از اماکن "مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی "
آگهی مزایده  بهره برداری از "مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی "
به گزارش ایثار واحد "استان مرکزی"،  اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران استان مرکزی در نظر دارد مکان هایی از  مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی  را به شرح زیر از طریق مزایده واگذار نماید .
*نام و نشانی مزایده گذار: مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان مرکزی به نشانی: اراک - خیابان هپکو - خیابان نواب - روبروی اداره کل پست
*موضوع مزایده : عبارت است از واگذاری جهت بهره برداری (اجاره) از املاک زیر به صورت مجزا 
1 مجموعه ورزشی شامل استخر و سالن توپی
2 مجموعه رفاهی شامل هتلینگ(27 سوئیت)-آشپزخانه و رستوران
3 مجموعه ساختمان درمانی
 





*نوع و مبلغ تضمین شرکت درمزایده به تفکیک ارقام ذیل:
1-مجموعه ورزشی : 270/000/000دویست و هفتادمیلیون ریال
2-مجموعه رفاهی : 320/000/000 سیصد و بیست میلیون ریال
3- مجموعه ساختمان درمانی:160/000/000یکصدوشصت میلیون ریال
*مبالغ فوق بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و با رسید واریز نقدی به حساب شماره 0203332995000 نزد بانک دی شعبه خیابان امام به نام مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی استان مرکزی می باشد.  
*مهلت و محل دریافت اسناد مزایده از ساعت 8/00چهارشنبه مورخ 98/11/23 لغایت 15/00 روز چهارشنبه مورخ 98/11/30
آدرس : خیابان هپکو ، خیابان نواب روبروی اداره کل پست استان مرکزی مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار
*مهلت و محل تسلیم پیشنهادات : تا ساعت 15/00 روز سه شنبه مورخ 98/12/13به آدرس فوق الذکر
*تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت های پیشنهادی : ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/12/15 به آدرس فوق دفتر مدیریت مجتمع
شماره تماس مؤسسه:33688091-086همراه: 9394851839
انتهای پیام/