آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافتی 1/م ن /99

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۲
کد مطلب : ۳۳۶۷۳۱
آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافتی  1/م ن /99
 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی در نظر دارد امور خدماتی، نظافتی  خود را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.Setadiran.ir ) وبا شماره مناقصه (2099005197000001) به صورت الکترونیکی به اطلاع عمومی برساند.
تاریخ انتشار: (روز شنبه مورخ27اردیبهشت 1399) مهلت دریافت اسناد مناقصه: (ازساعت08.00 صبح روز شنبه مورخ 27اردیبهشت 1399 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 06خرداد 1399) از طریق سامانه ستاد.
مهلت ارسال پیشنهاد: (از ساعت 08.00 روز چهارشنبه مورخ 07خرداد1399 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17خرداد1399) تاریخ بازگشایی: ( ساعت 10.00روز یکشنبه مورخ  18خرداد1399) درمحل سالن اجتماعات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی-  تاریخ اعلام به برنده: (روزدوشنبه مورخ 19خرداد1399).
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های : 36598399-041  اداره پشتیبانی و مهندسی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تماس حاصل فرمائید.
 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه) در صورت وجود هزینه مربوطه (پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از طریق سامانه ستاد امکان پذیر می باشد. و پس از بارگذاری اطلاعات،  موارد فوق بصورت فیزیکی در پاکت های جداگانه و سربسته تحویل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان (اداره حراست) گردد.
کلیه اطلاعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه شرکت در مناقصه در برد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
علاقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن (با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش"ثبت نام/پروفایل مناقصه گر ” موجود است.