فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات به شماره 2099004741000001

تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب : ۳۳۷۰۷۶
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات به شماره 2099004741000001
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان در اجرای مجوز شماره 50010/99/17994 مورخ 1399/2/9 ستاد مرکز مناقصه عمومی انجام امور خدمات پشتیبانی، پذیرش و نظافت اداره کل و تابعه به شماره 99/1 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار می نماید، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت های مناقصه گران از طریق درگاه سامانه فوق (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 لازم است شرکت کنندگان واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی حق امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1399/2/18
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ 1399/2/20
مهلت ارائه قیمت پیشنهادی: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه تاریخ 1399/2/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه 1399/2/31
اطلاعات تماس: سنندج، خیابان امام (ره)،کوچه موزه سنندج اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، اداره منابع انسانی، پشتیبانی و مهندسی تلفن: 33161031
اطلاعات سامانه ‌ستاد (در صورت عدم عضویت قبلی): 09187733273 خانم کریمی
ضمنا هزینه دو نوبت چاپ آگاهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان