برگزاری نشست هم اندیشی مدیران صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و مرکز دانش پژوهان و تشکلهای شاهد

تاریخ انتشارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۸
کد مطلب : ۳۵۱۴۳۷
دکتر محمدحسن آزما مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با دکتر عادل مهری مدیرکل مرکز دانش پژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر در راستای به کارگیری و اشتغال نخبگان دیدار کرد.
برگزاری نشست هم اندیشی مدیران صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و مرکز دانش پژوهان و تشکلهای شاهد

با عنایت به رویکرد مسئولیت نهاد در زمینه تقویت فعالیتهای تعاملی فیمابین واحد های درون و برون سازمانی نهاد در راستای ارتقای کمی و کیفی فعالیتها، اولین نشست تخصصی با حضور آقایان دکتر محمد حسن آزما مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران  و دکتر عادل مهری مدیرکل مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر و جمعی از مدیران دو واحد یاد شده روز چهارشنبه مورخ 99/06/25 در محل دفتر مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران برگزار و راهکارهای تقویت ارتباطات و بهره برداری بهینه از ظرفیت های نخبگان و تشکلهای شاهد و ایثارگر بویژه در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت از جمله موضوعاتی که انجام آن مورد تأکید طرفین قرار گرفت انعقاد تفاهم نامه کاربردی بین دو واحد تخصصی، تمهید مقدمات ایجاد تشکل کارآفرینان شاهد و ایثارگر با بهره گیری از ظرفیتهای موجود، تشکل هیأت اندیشه ورز در زمینه احیاء و ارایه راهکارهای عملیاتی توسعه فعالیتهای مربوط و تشکیل کارگروه تخصصی اشتغال و کارآفرینی صندوق بود که مقرر گردید نمایندگان معرفی شده از طرف دو واحد یاد شده زمینه های همکاری فیمابین را در اولین فرصت ممکن فراهم نمایند.
همچنین استمرار جلسات کارشناسی بین مدیران ذیربط نیز مورد تأکید حاضرین قرار گرفت.