دوره آموزشی عمومی فرهنگ سازمانی سال 99

دوره آموزشی عمومی فرهنگ سازمانی سال 99

دوره آموزشی عمومی فرهنگ سازمانی سال 99
تاریخ انتشارچهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۹
کد مطلب : ۳۵۳۹۱۸
دوره آموزشی عمومی فرهنگ سازمانی سال 99
دوره آموزشی عمومی فرهنگ سازمانی سال 99
دوره آموزشی عمومی فرهنگ سازمانی سال 99
در راسـتاي اجراي بخشنامه شماره 669320 مورخ 1398/11/19 و به منظور آشـنایی کارکنـان بـا ابعـاد، معیارها و عوامل
موثر بر ایجاد و توسـعه فرهنگ سازمانی و تحلیل نظام مند آن به منظور استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب در محیط سازمان، دوره آموزشی عمومی«فرهنگ سازمانی» براي همکـاران رسـمی، رسـمی
آزمایشـی، پیمانی و قراردادکار معی سراسـر کشور طبق جـدول زمانبنـدي پیوست به صورت غیرحضوري بر اساس نامه شماره 5009/99/179877 مورخ 99/07/08 برگزار می گردد.
لینک دانلود جدول زمانبندی