پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 15 شهريور 1397 ساعت 10:53 http://isaar.ir/doc/news/fa/258209/ -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) -------------------------------------------------- متن : باسمه تعالی فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره مناقصه: 97/3 نوبت اول اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد پروژه با مشخصات ذيل را از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانکاران واجد شرايط و رتبه بندی شده که دارای گواهينامه تشخيص صلاحيت معتبر و ظرفيت کاری آزاد مي باشند، از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir واگذار نمايد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه 97/06/17 می باشد. محل دريافت اسناد مناقصه از دريافت تا تحويل از طريق درگاه مذکور انجام خواهد شد. موضوع: تکمیل ساختمان و محوطه سازی مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران قزوین 1- محل اجرای پروژه: کیلومتر 2 جاده قزوین بوئین زهرا 2- مبلغ برآورد: 35/000/000/000 ریال 3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1/750/000/000 ریال 4- تاريخ بازگشايي پاکت ها: 9/07/97 5- مدت اجرای پروژه: 9 ماه 6- تامين اعتبار پروژه عمرانی از محل اسناد خزانه اسلامی می باشد. 7- نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی 8- محل تسليم تضمين شرکت در مناقصه: امور مالی بنیاد استان قزوین 9- آخرین مهلت تسليم تضمين شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری 97/07/01 10- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1397/06/19 الی 1397/06/22 11- تاريخ مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1397/06/23 الی 1397/07/01 12- این آگهی دو نوبت در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر می شود. اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز 41934-021 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین