پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 9 تير 1398 ساعت 11:42 http://www.isaar.ir/fa/footer_note/294742/شرايط-شركت-مناقصه-شماره-98-1 -------------------------------------------------- عنوان : شرايط شركت در مناقصه شماره 98/1 -------------------------------------------------- متن :                                                                                                                                          تاریخ: ........................                                                                                                                                                                                                                                         شماره: .......................                                                                   هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهداء و ایثارگران است                                                                                                                                   امام خمینی (ره)                                                                  شرايط شركت در مناقصه شماره 1/98   موضوع مناقصه : انجام امور خدمات نظافتي و سرويس‌دهي خدمات پذيرايي و تشريفات آبدارخانه و مهمانسرا ساختمان‌هاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران استان سیستان و بلوچستان مهلت شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهی لغايت 01/04/98 خواهد بود. شركت‌كنندگان در مناقصه بايد 1- اصل ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ000/000/720ريال و یا سایر ضمانات مقرر در آیین نامه تضمین معاملات دولتی و جدول مرتبط با آن را با قید موضوع مناقصه شماره 1/98را در پاكت (الف) 2- فرم تکمیل شده شماره يك (تعهدنامه) را به همراه تصوير اساسنامه و ثبت شركت‌ها و آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي به همراه فتوكپي شناسنامه صاحبان امضاء تعهدآور شركت و نمونه قرارداد و شرايط مناقصه و شرح خدمات و چهار برگ ضمائم فرم شماره 2 و تصویر گواهی معتبر تعیین صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان و تصویر صورتهای مالی حسابرسی شده سال 96 و 97 موضوع ماده 2 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب هیأت محترم وزیران ، و ارایه حداقل 3 نمونه قرارداد در 5 سال اخیر در ارتباط با موضوع مناقصه به نام فرد و یا شرکت پیشنهاد دهنده طبق فرم درج سوابق و رزومه فعالیت را در پاكت (ب) 3- فرم تکمیل شده شماره 2 (پیشنهاد قیمت) را در پاکت (ج) قرار داده و به صورت در بسته به كميسيون مناقصه در مقابل اخذ رسيد تحويل فرمايند . لازم به توضیح است کلیه اسناد و مدارک داخل پاکتها می بایست ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز وفق مندرجات آخرین روزنامه رسمی شرکت شده باشد. همچنین صرفاً گواهی تعیین صلاحیت صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان وبلوچستان مورد قبول می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند نسبت به ارایه مدارکی که می توانند در شناسایی شرکت کنندگان در مناقصه مورد توجه قرار گرفته و به شناخت بهتر پیمانکار کمک نماید در پاکت (ب) اقدام نمایند . عدم ارایه مدارک فوق الذکر به کمیسیون ، کسر مدارک تلقی شده و می تواند موجب مردود شدن و عدم بازگشایی پاکت ج (پیشنهاد قیمت) گردد . و هیچ اعتراضی در این خصوص از سوی شرکت پذیرفته نمی باشد. هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه چنانچه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند با مراجعه به دبیرخانه کمیسیون معاملات بنیاد توضیح داده خواهد شد . در صورت ارائه ضمانات بانکی بعنوان ضمانات شرکت در مناقصه، ضمانات می بایست واجد 3 ماه اعتبار باشند. ضمانات شرکت در مناقصه مربوط به مناقصه‌گران اول و دوم (برتر) مناقصه تا هنگام عقد قرارداد با شركت اول در بنياد ضبط وچنانچه شركت برنده از انجام معامله انصراف نمايد يا در مهلت مقرر جهت انجام معامله به هر علتي اقدام ننمايد واز ارائه مدارك درخواستي تحت هر عنوان خودداري نمايد بنياد وجه ضمانت مندرج در بند 3 مذكور در شرايط مناقصه را بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع خود وصول مي‌نمايد و ‌اقدام به انجام معامله با شركت دوم خواهد نمود وچنانچه شركت بعدي نيز از انجام معامله به هرعلتي انصراف نمايد همانند شركت اول بنياد حق خواهد داشت رفتار نمايد، همچنين برندگان مناقصه حق هرگونه اعتراض و ايرادي را در اين خصوص از خود سلب وساقط نمودند. بديهي است پس از امضاء و ثبت قرارداد، و تحويل چك ضمانت حسن انجام تعهدات ، وجه سپرده به طرف قرارداد نيز مسترد خواهد شد. تاريخ ارائه پيشنهاد حداكثر تا تاريخ 01/04/98 مي‌باشد. تاریخ جلسه افتتاح پاکات (الف-ب) روز یکشنبه مورخ 02/04/98 ساعت 9 صبح می باشد. تاریخ جلسه افتتاح پاکات (ج- پیشنهاد قیمت) روز یکشنبه مورخ 02/04/98 می باشد. به پيشنهادهاي ناقص ، مخدوش ، مبهم ، مشروط و بدون سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. (درج مشخصات دقيق متقاضي روي پاكت پيشنهادي « با خط خوانا » الزامي است) . بنياد مجاز خواهد بود قرارداد موضوع مناقصه 1/98 را بنا به تشخيص خود بصورت كلاً و يا جزئاً با نفر اول (برنده مناقصه) منعقد نمايد و در هنگام محاسبه وارائه قيمت پيشنهادي توجه به اين نكته الزامي است. ضمناً درخصوص پيشنهاد قيمت، ملاك قيمت پيشنهادي مندرج در فرم شماره 2 مناقصه بوده و هيچگونه قيد و شرطي پذيرفته نمي‌باشد. كميسيون مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.  در صورت تساوي قيمتهاي پيشنهادي برنده مناقصه با نظر بنياد از بين حائزين شرايط انتخاب ميشود. قيمت‌هاي پيشنهادي مناقصه‌گران مي‌بايست حداقل تا سه ماه داراي اعتبار باشد . نتايج مناقصه پس از بررسي كميسيون مربوطه توسط بنياد مشخص خواهد شد وشركت كنندگان موظف به مراجعه به دبیرخانه کمیسیون معاملات جهت آگاهي از نتايج مناقصه ميباشند. بعد از اعلام نتايج ، برنده مناقصه طبق مفاد اين شرايط موظف است حداكثر تا تاريخ 12/04/98 نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايند. لحاظ نمودن و پرداخت كسورات وعوارض قانوني (بیمه ، مالیات) بعهده برنده مناقصه ميباشد.           هزينه دو نوبت آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. يك نسخه از نمونه قرارداد نيز تحويل شركت كنندگان مناقصه گرديد كه پس از رويت وامضاء و ممهور نمودن برگها مبني بر قبول مندرجات آن اقدام نموده و به همراه همين برگ ( شرايط شركت در مناقصه ) در پاكت (ب) تحويل كميسيون مناقصه مي‌نمايند. اسناد و مدارك ارائه شده توسط شركت كنندگان تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد. ارائه پيشنهاد ازطرف متقاضي به منزله اطلاع كامل از شرايط فوق‌الذكر مي‌باشد. پیشنهاد دهندگان می بایست قبل ازارایه پیشنهاد در وقت اداری از موضوع مناقصه بازدید نمایند . حضور مناقصه‌گران يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان با ارايه معرفي‌نامه در جلسه بازگشايي و قرائت پيشنهادات (پاكت ج) آزاد است و عدم حضور يك يا كليه مناقصه‌گران در جلسه بازگشايي موجب ادعايي نخواهد بود . شرکت کنندگان در مناقصه می بایست گزارشهای حسابرسی مرتبط با صورتهای مالی دو سال گذشته را که به تایید حسابرسان مستقل رسیده باشد را در پاکات ب ارائه نمایند. چنانچه در اثنای برگزاری مراحل و تشریفات مناقصه یا عقد قرارداد و نیز طول مدت اجرای قرارداد، مشخص گردد شرکت حائز رتبه اول و یا دوم اقدام به ارائه اطلاعات مخدوش، غیر واقعی، مجعول، ناصحیح و یا هرگونه اطلاعاتی که مستند بودن و اصالت و صحت آن به هر دلیل در آتی احراز نگردد و وصول گزارش از مراجع مختلف ذیصلاح اعم از اداری، قضائی، شبه قضائی و یا مراجع ذیربط در بنیاد و هر شخص حقیقی و حقوقی که پس از بررسی، متضمن عدم وجود صلاحیتهای عمومی و اختصاصی برای انجام موضوع قرارداد از سوی بنیاد تشخیص داده شود، ضمن ابطال احراز رتبه مربوطه، خسارات وارده به بنیاد از محل تضامین و یا هر روش و محل دیگری که بنیاد تشخیص دهد رأساً اخذ و شرکت حق طرح هیچگونه دعوی را در این زمینه نخواهد داشت. در بررسي قیمت تراز شده و امتيازات كل، 60% به امتيازات كيفي و فني و 40% به قيمت اختصاص داده مي‌شود . (ضریب تأثیر 4/0 می باشد). شرکت کنندگانی که 70% نمرات ارزیابی فنی بازرگانی را حائز گردید برای گشایش پاکات پیشنهاد قیمت دعوت می گردند. مستفاد از قسمت اول بند 5 ماده 12 آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب 1/9/85 هیأت محترم وزیران محاسبه رابطه قیمت تراز شده که به نحو زير تعيين مي‌شود :   L = قيمت تراز شده C = قيمت پيشنهادي i = ضريب تأثير (بر حسب درصد) t = امتياز فني و بازرگاني (بین حداقل امتیاز فنی ـ بازرگانی قابل قبول تا صد امتیاز) ضریب تأثیر امتیاز فنی در این پروژه، برابر 4/0 تعیین می گردد. تبصره: پیشنهاد دهنده ای که کمترین قیمت تراز شده را پیشنهاد کرده باشد، به عنوان حائز رتبه اول انتخاب می شود.     آنالیز قیمت واصله از حائزین رتبه های اول تا سوم مناقصه برای راستی آزمائی و تطبیق با قوانین و مقررات به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان ، شعبه تأمین اجتماعی مربوطه و ممیز مالیاتی حوزه قرارداد ارسال می گردد تا در صورت تایید صحت آنالیز ، قرارداد منعقد و در غیر این صورت احراز رتبه کان لم یکن تلقی گردیده و خسارات وارده ناشی از عدم صحت آنالیز بنا بر تشخیص بنیاد رأساً از محل تضامین اخذ خواهد گردید. ارائه گردش مالی 6 ماه آخر سال مالی 97 لازم و ضروری می باشد. ارائه گواهی تعیین صلاحیت ایمنی کار با تاریخ معتبر ارائه گواهی تعیین فعالیت با تاریخ معتبر آن  از شرکتهایی که در سنوات قبل با بنیاد شهید و امور ایثارگران همکاری داشته اند باید نسبت به اخذ رضایت نامه از بنیاد اقدام نمایند این امر جزء شرایط شرکت در مناقصه می باشد.