شماره تماس ادارات بنیاد

22 دی 1397 ساعت 11:15


نام و نام خانوادگی سمت مستقیم دفتر نمابر رایانامه
ابراهیم تشکری مدیرکل 07733324520 7733323170  
رضا حقیری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 07733330228   Rezahaghiri077@gmail.com
اصغر جمع آوری معاون فرهنگی و آموزشی 07733322024   Asgharjamavari077@gmail.com
رسول رضا زاده معاون تعاون و امور اجتماعی 07733328621   Rasool.r5149@gmail.com
اسماعیل نگهبان معاون بهداشت و درمان 07733328621    
محمد دهدار رییس دفتر و روابط عمومی 07733341491    
اکبر دشتی رییس اداره حراست 07733330289    
اصغر جمع آوری رییس اداره بازرسی 07733341491    
ابوالقاسم قاسم نژاد رییس بنیاد شهرستان بوشهر 07733553516 07733553515  
احمد ملک زاده رییس بنیاد شهرستان دشتستان 07734242838 07734250338  
داریوش محمدی رییس بنیاد شهرستان تنگستان 07735225500 07735222870  
علی اکبری رییس بنیاد شهرستان دشتی 07735322217 07735322218  
محمد بحرانی رییس بنیاد شهرستان دیر 07735422355 07735422934  
رضا نادری مجرد رییس بنیاد شهرستان کنگان 07737222005 07735422934  
عبدالحسین فیروزی رییس بنیاد شهرستان جم 07737624553 07737623720  
محمد قائدی رییس بنیاد شهرستان گناوه 07733123455 07733124559  
ابوالقاسم تربیت رییس بنیاد شهرستان دیلم 07733242317 07733243317  
فاضل احمدی سرپرست بنیاد شهرستان عسلویه 07737263674 07737263674  
مهدی سروری مطلق سرپرست بنیاد جزیره خارگ 07733562044 07733562044  
 


کد مطلب: 274564

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/274564/

ایثار
  http://isaar.ir