آيا با افزايش خدمات الكترونيكي برخط موافقيد؟
بسيار زياد
% ۶۹.۳
زیاد
% ۱۰.۹
متوسط
% ۴.۶
کم
% ۵.۲
بسیار کم
% ۱۰.۱
جمع کل: ۱۶۴۸ رأی
 

ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...