آيا با افزايش خدمات الكترونيكي برخط موافقيد؟
بسيار زياد
% ۶۹.۳
زیاد
% ۱۰.۷
متوسط
% ۴.۸
کم
% ۵.۶
بسیار کم
% ۹.۶
جمع کل: ۱۴۷۰ رأی
 

شهدا، افزایش سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت ملی
 

تجربیات دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ...