آيا با افزايش خدمات الكترونيكي برخط موافقيد؟
بسيار زياد
% ۷۰.۲
زیاد
% ۱۰.۳
متوسط
% ۴.۱
کم
% ۶.۴
بسیار کم
% ۸.۹
جمع کل: ۹۴۷ رأی