Enable JavaScript to ensure website accessibility

مناقصه شماره 94/7

تاریخ انتشاريکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۳
کد مطلب : ۱۵۵۹۲۹
موضوع مناقصه :
موضوع میزان سپرده به ریال شماره مناقصه
تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه دستگاه های مراکز مخابراتی ساختمان های تحت پوشش ستاد مرکزی بنیاد طبق پیوست اسناد   150/000/000 94/7
 
مهلت دريافت اسناد :
نمايندگان شركت‌ها مي‌توانند با در دست داشتن معرفي‌نامه از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول (15/12/94) حداكثر به مدت 12 روز برای دريافت اسناد مناقصه مراجعه نمايند.
محل دريافت اسناد :
تهران ، خیابان طالقانی ، تقاطع حافظ ، جنب بانک سینا ، ساختمان شهید مقیمی ، طبقه دوم ، اداره کل پشتیبانی و مهندسی (دبیرخانه کمیسیون معاملات)
تلفن تماس : 7-88927426 و 42581377
  • اسناد و مدارك ارايه شده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.
دبیرخانه كميسيون معاملات بنیاد
شرايط شركت در مناقصه شماره 7/94 

1) موضوع مناقصه : سرويس ، تعمیر و نگهداري دستگاه های مخابرات ، مراکز تلفن ، سیم کشی و داکت زنی و جابجایی خطوط و نصب سوکتهای لازم ، سیم بانی ، تعمیر و نگهداری گوشی ها و نمابرهای موجود در ساختمان های ستادی بنیاد شهيد و امور ايثارگران به شرح سه برگ فرم پیوست مناقصه شماره 7/94 .
2) مهلت شركت در مناقصه از تاريخ 15/12/94 لغايت 26/12/94 خواهد بود.
3) شركت‌كنندگان در مناقصه بايد اصل  چك‌هاي تضمین شده بانكي يا ضمانت‌نامه بانكي خود به مبلغ 000/000/150 ريال موضوع مناقصه شماره 7/94 را در پاكت (الف) قرار داده. فرم تكميل شده شماره يك (تعهدنامه) را به همراه تصوير اساسنامه و ثبت شركت‌ها و آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي را به همراه فتوكپي شناسنامه صاحبان امضاء تعهدآور شركت و نمونه قرارداد و شرايط مناقصه و شرح خدمات مربوطه را در پاكت (ب) قرار داده. فرم شماره 2 (پيشنهاد قيمت) را در پاكت (ج) كه توسط صاحبان امضاء تعهدآور در كليه اسناد و مدارك داخل پاكت‌ها ممهور و ممضي گرديده بصورت در بسته به كميسيون مناقصه در مقابل اخذ رسيد تحويل فرمايند.
4) تضمین هاي نفرات اول تا دوم برنده مناقصه تا هنگام عقد قرارداد با نفر اول در بنياد ضبط وچنانچه نفر برنده از انجام معامله انصراف نمايد يا در مهلت مقرره جهت انجام معامله به هر علتي اقدام ننمايد واز ارائه مدارك درخواستي تحت هر عنوان خودداري نمايد بنياد وجه چك مندرج در بند 3 مذكور در شرايط مناقصه را به نفع خود وصول مي‌نمايد ، ‌اقدام به انجام معامله با نفر دوم خواهد نمود وچنانچه نفر بعدي نيز از انجام معامله به هرعلتي انصراف نمايند همانند نفراول بنياد حق خواهد داشت رفتار نمايد، همچنين برندگان مناقصه حق هرگونه اعتراض و ايرادي را در اين خصوص از خود سلب وساقط نمودند. بديهي است پس از امضاء و ثبت قرارداد، و تحويل چك ضمانت حسن انجام تعهدات ، وجه سپرده به طرف قرارداد نيز مسترد خواهد شد.
5) در صورت وصول گزارش از حوزه تخصصی مبنی بر فعالیت و سابقه نامطلوب هر کدام از شرکت کنندگان در مناقصه که دال بر سابقه عملکرد ناموجه آنان در بنیاد و یا سایر دستگاههای اجرائی و یا بخش خصوصی و عمومی می باشد ، در صورت احراز رتبه اول ، قبولی شرکت در مناقصه کان لم یکن تلقی می گردد . و بنیاد ضمن استیفای حقوق خود در مراجع ذیصلاح ، نسبت به کسر یا ضبط سپرده و ضمانت تودیعی بابت خسارات وارده بنا بر تشخیص خود اقدام خواهد نمود .
6) پس از برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت برنده ، بنیاد نسبت به انجام استعلام از مراجع ذیصلاح و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اقدام و در صورت پاسخ منفی ، قبولی شرکت کان لم یکن تلقی می گردد . و بنیاد ضمن استیفای حقوق خود در مراجع ذیصلاح ، نسبت به کسر یا ضبط سپرده و ضمانت تودیعی بابت خسارات وارده بنا بر تشخیص خود اقدام خواهد نمود . 
7) تاريخ ارائه پيشنهاد حداكثر تا تاريخ       20/1/95 مي‌باشد.
8) به پيشنهادهاي ناقص ، مخدوش ، مبهم ، مشروط و بدون سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. (درج مشخصات دقيق متقاضي روي پاكت پيشنهادي « با خط خوانا » الزامي است) .
9) ارائه تصوير گواهي معتبر تعيين صلاحيت وزارت كار و امور اجتماعي مربوط به سال 94 .
10) درخصوص پيشنهاد قيمت، ملاك قيمت پيشنهادي مندرج در فرم شماره 2 مناقصه بوده و هيچگونه قيد و شرطي پذيرفته نمي‌باشد.
11) در صورت تساوي قيمتهاي پيشنهادي ، برنده مناقصه با نظر بنياد از بين حائزين شرايط انتخاب ميشود.
12) نتايج مناقصه پس از بررسي كميسيون مربوطه تا تاريخ 28/1/95 توسط بنياد مشخص خواهد شد و شركت كنندگان موظف به مراجعه به اداره كل پشتيباني و مهندسی جهت آگاهي از نتايج مناقصه ميباشند.
13) بعد از اعلام نتايج برنده مناقصه طبق مفاد اين شرايط موظف است حداكثر تا تاريخ 31/1/95 نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايند.
14) برنده مناقصه موظف است طبق آئين نامه معاملاتي بنياد شهيد و امور ایثارگران نسبت به ارائه خدمات ودريافت وجه اقدام كند.
15) كسورات وعوارض قانوني بعهده برنده مناقصه ميباشد. (این کسورات توسط بنیاد کسر خواهد شد.)
16) هزينه دو نوبت آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.
17) يك نسخه از نمونه قرارداد نيز تحويل شركت كنندگان مناقصه گرديد ، پس از رويت وامضاء و ممهور نمودن برگها مبني بر قبول مندرجات آن اقدام نموده و به همراه همين برگ ( شرايط شركت در مناقصه ) و شرايط اختصاصي (شرح خدمات مربوطه) در پاكت (ب) تحويل كميسيون مناقصه مي‌نمايند.
18) اسناد و مدارك ارائه شده توسط شركت كنندگان تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد.
19) ارائه پيشنهاد ازطرف متقاضي به منزله اطلاع كامل از شرايط فوق‌الذكر مي‌باشد.
20) حضور مناقصه گران یا نمایندگان تام الاختیار آنان با ارایه معرفی نامه در جلسه بازگشایی و قرائت و پیشنهادات پاکت (ج) آزاد است و عدم حضور یک یا کلیه مناقصه گران در جلسه بازگشایی موجب هیچگونه ادعائی نخواهد بود .
21) کلیه شرکتها می بایست نسبت به ارائه گزارش های حسابرسی 2 سال گذشته که مورد تایید مؤسسات حسابرسی معتبر باشد اقدام نمایند . (ارائه گزارش بهمراه سایر مستندات و سوابق درخواستی الزامی است.)
22) چنانچه در اثنای برگزاری مراحل و تشریفات مناقصه یا عقد قرارداد و نیز طول مدت اجرای قرارداد، مشخص گردد شرکت حائز رتبه اول و یا دوم اقدام به ارائه اطلاعات مخدوش، غیر واقعی، مجعول، ناصحیح و یا هرگونه اطلاعاتی که مستند بودن و اصالت و صحت آن به هر دلیل در آتی احراز نگردد و وصول گزارش از مراجع مختلف ذیصلاح اعم از اداری، قضائی، شبه قضائی و یا مراجع ذیربط در بنیاد و هر شخص حقیقی و حقوقی که پس از بررسی، متضمن عدم وجود صلاحیتهای عمومی و اختصاصی برای انجام موضوع قرارداد از سوی بنیاد تشخیص داده شود، ضمن فسخ قرارداد، خسارات وارده به بنیاد از محل تضامین و یا هر روش و محل دیگری که بنیاد تشخیص دهد رأساً اخذ و شرکت حق طرح هیچگونه دعوی را در این زمینه نخواهد داشت.