Enable JavaScript to ensure website accessibility

مناقصه شماره 94/5

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۳
کد مطلب : ۱۵۷۹۴۴
موضوع مناقصه :
موضوع میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره مناقصه
انجام امور خدمات نظافتي و سرويس و خدمات پذيرايي ساختمان‌هاي تحت پوشش ستاد مركزي بنياد شهيد و امور ايثارگران  1/000/000/000 5/94
 
مهلت دريافت اسناد :
نمايندگان شركت‌ها مي‌توانند با در دست داشتن معرفي‌نامه از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول (17/12/94) به مدت 10 روز براي دريافت اسناد مناقصه مراجعه نمايند .
محل دريافت اسناد :
تهران ـ خیابان طالقانی، تقاطع حافظ ، جنب بانک سینا ، ساختمان شهید مقیمی بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ طبقه دوم ـ دبیرخانه کمیسیون معاملات بنیاد تلفن تماس : 7-88927426 و 42581377 
  • اسناد و مدارك ارايه شده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.
كميسيون معاملات

شرايط شركت در مناقصه شماره 5/94 
 

1) موضوع مناقصه : انجام امور خدمات نظافتي و سرويس‌دهي خدمات پذيرايي و تشريفات آبدارخانه ساختمان‌هاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برابر فرم شماره 3 مناقصه شماره 5/94 و 5 برگ ضمائم شرح خدمات فرم شماره 2 
2) مهلت شركت در مناقصه از تاريخ 17/12/94 لغايت 26/12/94 خواهد بود.
3)شركت‌كنندگان در مناقصه بايد 1- اصل چك‌هاي بانكي يا ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ 1/000/000/000 ريال موضوع مناقصه شماره 5/94 را در پاكت (الف) 2- فرم تکمیل شده شماره يك (تعهدنامه) را به همراه تصوير اساسنامه و ثبت شركت‌ها و آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي به همراه فتوكپي شناسنامه صاحبان امضاء تعهدآور شركت و نمونه قرارداد و شرايط مناقصه و شرح خدمات و چهار برگ ضمائم فرم شماره 2 و تصویر گواهی معتبر تعیین صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و تصویر صورتهای مالی حسابرسی شده سال 92 و 93 موضوع ماده 2 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب هیأت محترم وزیران ، و ارایه حداقل 3 نمونه قرارداد در 5 سال اخیر در ارتباط با موضوع مناقصه به نام فرد و یا شرکت پیشنهاد دهنده طبق فرم درج سوابق و رزومه فعالیت را در پاكت (ب) 3- فرم تکمیل شده شماره 2 (پیشنهاد قیمت) را در پاکت (ج) قرار داده و به صورت در بسته به كميسيون مناقصه در مقابل اخذ رسيد تحويل فرمايند .
لازم به توضیح است کلیه اسناد و مدارک داخل پاکتها می بایست ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز وفق مندرجات آخرین روزنامه رسمی شرکت شده باشد .
3-1- ضمناً متقاضیان می توانند نسبت به ارایه مدارکی که می توانند در شناسایی شرکت کنندگان در مناقصه مورد توجه قرار گرفته و به شناخت بهتر پیمانکار کمک نماید در پاکت (ب) اقدام نمایند .
3-2- عدم ارایه مدارک فوق الذکر به کمیسیون، کسر مدارک تلقی شده و می تواند موجب مردود شدن و عدم بازگشایی پاکت ج (پیشنهاد قیمت) گردد و هیچ اعتراضی در این خصوص از سوی شرکت پذیرفته نمی باشد.
3-3- هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه چنانچه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند با مراجعه به دبیرخانه کمیسیون معاملات بنیاد توضیح داده خواهد شد .
3-4- در صورت ارائه ضمانات بانکی بعنوان ضمانات شرکت در مناقصه، ضمانات می بایست واجد 3 ماه اعتبار باشند.
4) ضمانات شرکت در مناقصه مربوط به مناقصه‌گران اول و دوم (برتر) مناقصه تا هنگام عقد قرارداد با شركت اول در بنياد ضبط وچنانچه شركت برنده از انجام معامله انصراف نمايد يا در مهلت مقرر جهت انجام معامله به هر علتي اقدام ننمايد واز ارائه مدارك درخواستي تحت هر عنوان خودداري نمايد بنياد وجه چك مندرج در بند 3 مذكور در شرايط مناقصه را بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع خود وصول مي‌نمايد و ‌اقدام به انجام معامله با شركت دوم خواهد نمود وچنانچه شركت بعدي نيز از انجام معامله به هرعلتي انصراف نمايد همانند شركت اول بنياد حق خواهد داشت رفتار نمايد، همچنين برندگان مناقصه حق هرگونه اعتراض و ايرادي را در اين خصوص از خود سلب وساقط نمودند. بديهي است پس از امضاء و ثبت قرارداد، و تحويل چك ضمانت حسن انجام تعهدات ، وجه سپرده به طرف قرارداد نيز مسترد خواهد شد.
5) تاريخ ارائه پيشنهاد حداكثر تا تاريخ  20/1/95 مي‌باشد.
6) به پيشنهادهاي ناقص ، مخدوش ، مبهم ، مشروط و بدون سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. (درج مشخصات دقيق متقاضي روي پاكت پيشنهادي « با خط خوانا » الزامي است) .
7) بنياد مجاز خواهد بود قرارداد موضوع مناقصه 5/94 را بنا به تشخيص خود بصورت كلاً و يا جزئاً با نفر اول (برنده مناقصه) منعقد نمايد و در هنگام محاسبه وارائه قيمت پيشنهادي توجه به اين نكته الزامي است. ضمناً درخصوص پيشنهاد قيمت، ملاك قيمت پيشنهادي مندرج در فرم شماره 2 مناقصه بوده و هيچگونه قيد و شرطي پذيرفته نمي‌باشد.
8) كميسيون مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است. 
9) در صورت تساوي قيمتهاي پيشنهادي برنده مناقصه با نظر بنياد از بين حائزين شرايط انتخاب ميشود.
10)قيمت‌هاي پيشنهادي مناقصه‌گران مي‌بايست حداقل تا 45 روز داراي اعتبار باشد .
11) نتايج مناقصه پس از بررسي كميسيون مربوطه توسط بنياد مشخص خواهد شد وشركت كنندگان موظف به مراجعه به دبیرخانه کمیسیون معاملات جهت آگاهي از نتايج مناقصه ميباشند.
12) بعد از اعلام نتايج ، برنده مناقصه طبق مفاد اين شرايط موظف است حداكثر تا تاريخ 31/1/95 نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايند.
13)لحاظ نمودن و پرداخت كسورات وعوارض قانوني (بیمه ، مالیات) بعهده برنده مناقصه ميباشد. 
14) هزينه دو نوبت آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد.
15) يك نسخه از نمونه قرارداد نيز تحويل شركت كنندگان مناقصه گرديد كه پس از رويت وامضاء و ممهور نمودن برگها مبني بر قبول مندرجات آن اقدام نموده و به همراه همين برگ ( شرايط شركت در مناقصه ) در پاكت (ب) تحويل كميسيون مناقصه مي‌نمايند.
16) اسناد و مدارك ارائه شده توسط شركت كنندگان تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد.
17)ارائه پيشنهاد از طرف متقاضي به منزله اطلاع كامل از شرايط فوق‌الذكر مي‌باشد.
18) پیشنهاد دهندگان می بایست قبل ازارایه پیشنهاد در وقت اداری از موضوع مناقصه بازدید نمایند .
19) حضور مناقصه‌گران يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان با ارايه معرفي‌نامه در جلسه بازگشايي و قرائت پيشنهادات (پاكت ج) آزاد است و عدم حضور يك يا كليه مناقصه‌گران در جلسه بازگشايي موجب ادعايي نخواهد بود .
20) شرکت کنندگان در مناقصه می بایست گزارشهای حسابرسی مرتبط با صورتهای مالی دو سال گذشته را که به تایید حسابرسان مستقل رسیده باشد را در پاکات ب ارائه نمایند.
21) چنانچه در اثنای برگزاری مراحل و تشریفات مناقصه یا عقد قرارداد و نیز طول مدت اجرای قرارداد، مشخص گردد شرکت حائز رتبه اول و یا دوم اقدام به ارائه اطلاعات مخدوش، غیر واقعی، مجعول، ناصحیح و یا هرگونه اطلاعاتی که مستند بودن و اصالت و صحت آن به هر دلیل در آتی احراز نگردد و وصول گزارش از مراجع مختلف ذیصلاح اعم از اداری، قضائی، شبه قضائی و یا مراجع ذیربط در بنیاد و هر شخص حقیقی و حقوقی که پس از بررسی، متضمن عدم وجود صلاحیتهای عمومی و اختصاصی برای انجام موضوع قرارداد از سوی بنیاد تشخیص داده شود، ضمن فسخ قرارداد، خسارات وارده به بنیاد از محل تضامین و یا هر روش و محل دیگری که بنیاد تشخیص دهد رأساً اخذ و شرکت حق طرح هیچگونه دعوی را در این زمینه نخواهد داشت.